!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Bo i bostadsrätt

 

Vad äger jag?

När man köper en bostadsrätt i Sverige köper man inte den lägenhet där man planerar att bo! Istället köper man en andel i den ekonomiska föreningen som äger fastigheten. Andelen ger sedan en nyttjanderätt till en viss yta i föreningens fastighet (den aktuella lägenheten). Nyttjanderätten kvarstår så länge som man är medlem i föreningen och gäller på obegränsad tid.

All medlemmar äger allt tillsammans, uppdelat efter andelstalet på lägenheten som man disponerar. Alla har därför ett gemensamt ansvar för alla ytor och har därför också samma rättigheter och skyldigheter i föreningen.

Man betalar sin avgift (månadshyra) till den ekonomiska föreningen efter sitt andelstal och dessa pengar går sedan till att sköta om föreningen, bekosta räntor, finansiera underhåll och renoveringar samt bekosta allt det som föreningen behöver för att fungera. Enligt lag ska en del av årsavgiften (hyrorna) samlas i en yttre reparationsfond, för framtida underhåll av fastigheten. 

Att bo i bostadsrätt för med sig en rad fördelar och är många gånger en frihet, där man som bostadsrättsinnehavare slipper fundera på mycket av underhållet av fastigheten.

 

Rättigheter i en bostadsrätt

Som medlem i en bostadsrättsförening kan man vara med och påverka verksamheten.

En make eller sambo som inte är delägare i bostadsrätten är inte medlem i föreningen och har inte samma rätt att påverka som bostadsrättsinnehavaren.

Största möjligheten att göra sin röst hörd och ta upp frågor, som man anser vara viktiga, har man på årsmötet.

Vill man ta upp en fråga på årsmötet ska man göra detta genom att först lämna in en motion till styrelsen. I stadgarna framgår det när motionen senast måste lämnas in. 
 

Skyldigheter i en bostadsrätt

Det finns vissa skyldigheter när man bor i bostadsrätt. Hjälps alla åt att se om fastigheten blir också boendet så mycket trivsammare för alla parter.

Den främsta skyldigheten man har som bostadsrättsinnehavare är att betala månadsavgiften.

Som bostadsrättsinnehavare svarar man för lägenhetens hela inre underhåll. Hur underhållsansvaret är fördelat framgår av bostadsrättslagen, föreningens egna stadgar och, som i vårt fall, av dokumentet Ansvarsfördelning inom BRF Fröet 2. Man kan dock kort sagt säga att bostadsrättsinnehavaren svara för allt innanför lägenhetens väggar – detta inkluderar också så kallade tätskikt i bad- och duschrum.

Man ska också iaktta sundhet, ordning och skick i lägenheten, ha uppsikt över dem som vistas där, ge föreningen tillträde vid nödvändiga besiktningar samt underkasta sig reparationer och ändringar som kan bli följden av detta.

Rör och ledningar som enbart hör till den egna lägenheten får man själv stå för om inte stadgarna säger något annat.

Trots att du har en rättighet att renovera din bostad kan du ha en skyldighet att informera föreningen om din renovering. Bra är då att man får ett skriftligt bevis på att man informerat föreningen om sin planerade renovering.
 

Förverkande av bostadsrätt 

Om man missköter sig och inte fullgör sina skyldigheter kan det gå så långt att man förverkar sin rätt till bostadsrätten.

Då säljs bostadsrätten av kronofogden genom så kallad tvångsförsäljning. Överskottet vid försäljningen går alltid till bostadsrättsinnehavaren efter avdrag för förrättningskostnader.

Förverkande är mycket ovanligt men inträffar trots allt då och då. I följande fall kan en bostadsrätt anses förverkad:

  • om man dröjer mer än två veckor med att betala insats eller upplåtelseavgift,
  • om man dröjer mer än sju dagar med att betala sin månadsavgift,
  • om man hyr ut lägenheten i andra hand utan tillstånd från förening eller Hyresnämnd,
  • om lägenheten används i strid med upplåtelsen,
  • om någon annan bor i lägenheten till nackdel för förening eller annan medlem,
  • om lägenheten vanvårdas och / eller det finns ohyra i den,
  • om man inte följer föreningens bestämmelser om ordning, sundhet och skick,
  • om föreningen nekas tillträde till lägenheten vid besiktning eller reparationer.

Bostadsrätten kan också anses förverkad om man åsidosätter något annat som är av särskild vikt för föreningen.

Om man däremot vidtar rättelse innan man fått uppsägningen från föreningen kan inte föreningen längre säga upp bostadsrättsinnehavaren.

 

Läs mer på Bostadsrättsägarnas hemsida.